Voorwaarden

 

 1. OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE VOORWAARDEN Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en skuur (“Bedrijf,” “wij,” “ons,” of “onze”), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website http://www.skuur.net, evenals elke andere mediaformulier, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee samenhangt, gekoppeld is of anderszins verbonden is (gezamenlijk, de “Site”). Wij zijn geregistreerd in Nederland en hebben ons geregistreerde kantoor aan Rembrandtstraat 1, Groenlo 7141 XN. Ons BTW-nummer is 80116361. U stemt ermee in dat u, door toegang te krijgen tot de Site, deze Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat om gebonden te zijn aan al deze Gebruiksvoorwaarden. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS HET UITDRUKKELIJK VERBODEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de “Laatst bijgewerkt” datum van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van het recht om specifieke kennisgeving te ontvangen van elke dergelijke wijziging. Zorg ervoor dat u telkens wanneer u onze Site gebruikt, de toepasselijke Voorwaarden controleert, zodat u begrijpt welke Voorwaarden van toepassing zijn. U zult onderworpen zijn aan, en geacht worden op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in eventueel herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden worden geplaatst.

De verstrekte informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of waarbij wij aan enige registratieverplichting binnen dergelijke jurisdictie of land zouden worden onderworpen. Dienovereenkomstig zijn de personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Site vanuit andere locaties, dat op eigen initiatief en zijn zij uitsluitend verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

 1. GEBRUIK VAN DE SITE Uw gebruik van de Site is uitsluitend voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Elke keer dat u de Site bezoekt, verklaart u dat u ten minste de leeftijd van meerderjarigheid heeft bereikt in uw rechtsgebied. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken en onderhouden van alle apparatuur en internetverbindingen die nodig zijn voor uw toegang tot en gebruik van de Site. U mag de Site niet gebruiken op een manier die schade toebrengt aan, uitbuit, of anderszins nadelige gevolgen heeft voor de Site of enige inhoud daarvan. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Site te beëindigen of op te schorten als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat u deze Gebruiksvoorwaarden schendt.
 2. INTELLECTUEEL EIGENDOM De Site en de originele inhoud, functies en functionaliteit die daarop verschijnen, zijn eigendom van skuur en zijn beschikbaar voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Site zijn uitdrukkelijk voorbehouden. U mag de inhoud van de Site niet reproduceren, verspreiden, wijzigen, aanpassen, kopiëren, publiceren, overdragen, tonen, uitvoeren, reproduceren, vergunnen, verkopen, wederverkopen of exploiteren op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. BEPERKTE GARANTIE Wij geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie op de Site. We streven ernaar om de informatie op de Site zo nauwkeurig mogelijk te houden, maar we garanderen niet dat de informatie op de Site juist, volledig of up-to-date is. Het gebruik van de Site is op eigen risico. De Site wordt op “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis geleverd, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.
 4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID In geen geval zullen wij, noch onze functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies of claim van welke aard dan ook, direct of indirect, voortvloeiend uit uw gebruik van de Site of enige informatie verkregen via de Site.
 5. VERBODEN ACTIVITEITEN U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, tenzij deze specifiek door ons worden goedgekeurd of goedgekeurd. Als gebruiker van de Site gaat u akkoord met het volgende:
  • Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
  • Ons en andere gebruikers misleiden, bedriegen of misleiden, met name in een poging om gevoelige accountinformatie, zoals gebruikerswachtwoorden, te achterhalen.
  • Beveiligingsgerelateerde functies van de Site omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van inhoud beperken of voorkomen, en beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de inhoud die daarin is opgenomen.
  • Ons en/of de Site kleineren, in diskrediet brengen of anderszins schaden naar ons oordeel.
  • Informatie die via de Site is verkregen gebruiken om een andere persoon te stalken, misbruiken of schaden.
  • Misbruik maken van onze ondersteuningsdiensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
  • De Site gebruiken op een manier die in strijd is met geldende wetten of voorschriften.
  • Ongeautoriseerd inlijsten of linken naar de Site.
  • Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (voortdurend plaatsen van herhaalde tekst), dat het ononderbroken gebruik en plezier van de Site door een partij verstoort, of dat de gebruiksmogelijkheden, functies, werking of het onderhoud van de Site wijzigt, belemmert, verstoort, aantast of hindert.
  • Geautomatiseerd gebruik van het systeem maken, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare hulpmiddelen voor gegevensverzameling en -extractie.
  • Het auteursrecht of andere eigendomsrechten verwijderen van enige inhoud.
  • Proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken.
  • Materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor informatie-inwinning of -overdracht, inclusief, maar niet beperkt tot, afbeeldingen met een heldere grafische indeling (“gifs”), 1×1-pixels, webbugs, cookies of andere vergelijkbare apparaten (ook wel “spyware” of “passieve verzamelmechanismen” of “pcms” genoemd).
  • De Site hinderen, verstoren of een onevenredige belasting creëren voor de Site of de netwerken of diensten die met de Site zijn verbonden.
  • Onze medewerkers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van een deel van de Site aan u lastigvallen, ergeren, intimideren of bedreigen.
  • Proberen maatregelen van de Site te omzeilen die toegang tot de Site of een deel ervan voorkomen of beperken.
  • De software van de Site kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
  • Behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, de software die deel uitmaakt van de Site ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren.
  • Behalve als gevolg van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, een geautomatiseerd systeem gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, een spider, robot, cheat utility, scraper of offline-lezer die toegang krijgt tot de Site, of het gebruik of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.
  • Een koopagent of inkoopagent gebruiken om aankopen op de Site te doen.
  • Ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met het doel ongevraagde e-mails te verzenden, of het creëren van gebruikersaccounts met geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.
  • De Site gebruiken als onderdeel van een inspanning om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de inhoud te gebruiken voor enig inkomstengenererend streven of commerciële onderneming.
  • De Site gebruiken om goederen en diensten te adverteren of aan te bieden.
  • BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan, of deel te nemen aan blogs, berichtenborden, online fora en andere functionaliteiten, en kan u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen aan ons of op de Site te creëren, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, geschriften, video, audio, foto’s, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties, persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk “Bijdragen”). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Daarom kunnen alle Bijdragen die u verstuurt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar maakt, verklaart en garandeert u hierbij het volgende:
  • Het maken, verspreiden, verzenden, openbaar tonen of uitvoeren, en het verkrijgen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen schenden geen en zal geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, bedrijfsgeheim of morele rechten van derden.
  • U bent de maker en eigenaar van de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om uw Bijdragen te gebruiken en ons, de Site en andere gebruikers van de Site toe te staan ​​uw Bijdragen te gebruiken op een wijze zoals bedoeld door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
  • U heeft de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare persoon te gebruiken om de opname en het gebruik van uw Bijdragen op een manier zoals bedoeld door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden mogelijk te maken.
  • Uw Bijdragen zijn niet onwaar, onnauwkeurig of misleidend.
  • Uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotioneel materiaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massa-mailings of andere vormen van werving.
  • Uw Bijdragen zijn niet obsceen, wellustig, liederlijk, vuil, gewelddadig, lastig, smadelijk, kwaadsprekend of anderszins aanstootgevend (zoals door ons bepaald).
  • Uw Bijdragen belachelijk maken, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.
  • Uw Bijdragen worden niet gebruikt om iemand anders te lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en geweld tegen een specifiek persoon of groep mensen te bevorderen.
  • Uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
  • Uw Bijdragen schenden niet de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
  • Uw Bijdragen bevatten geen enkele beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
  • Uw Bijdragen schenden anderszins geen en koppelen niet naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet of regelgeving.
  • Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan leiden tot onder meer beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.
  • LICENTIE VOOR BIJDRAGEN Door uw Bijdragen op een deel van de Site te plaatsen, verleent u automatisch aan ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie om dergelijke Bijdragen te hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, bekendmaken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, opnieuw titelen, archiveren, opslaan, cachen, openbaar uitvoeren, openbaar tonen, aanpassen, wijzigen, afgeleide werken maken, distribueren, verzenden, uitvoeren, weergeven en anderszins gebruiken en exploiteren (al dan niet in gewijzigde vorm) dergelijke Bijdragen, in alle media of distributiekanalen (nu bekend of later ontwikkeld).
  • U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om dergelijke licenties aan ons te verlenen zonder inbreuk te maken op of inbreuk te maken op de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig auteursrecht, octrooi, handelsmerk, bedrijfsgeheim, moreel recht of ander intellectueel eigendomsrecht van derden, en dat u alle benodigde toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen hebt verkregen om dergelijke licenties aan ons te verlenen.

  • BEHEER VAN DE SITE Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die naar ons eigen goeddunken de wet of deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief, maar niet beperkt tot, het melden van dergelijke gebruikers aan wetshandhavingsautoriteiten; (3) naar ons eigen goeddunken en zonder beperking, uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, de toegang daartoe te beperken, de beschikbaarheid ervan te beperken of deze uit te schakelen (voor zover technisch haalbaar); (4) naar ons eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen van de Site te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) anderszins de Site te beheren op een manier die bedoeld is om onze rechten en eigendommen te beschermen en het juiste functioneren van de Site te vergemakkelijken.
 6. PRIVACYBELEID Wij hechten belang aan gegevensprivacy en -beveiliging. Raadpleeg ons Privacybeleid: https://skuur.net/algemene-voorwaarden/. Door de Site te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. We willen u erop wijzen dat de Site wordt gehost in Nederland. Als u toegang krijgt tot de Site vanuit een andere regio in de wereld met wetten of andere vereisten voor de verzameling, het gebruik of de bekendmaking van persoonsgegevens die verschillen van toepasselijke wetten in Nederland, dan draagt u door het voortgezette gebruik van de Site uw gegevens over naar Nederland en stemt u ermee in dat uw gegevens worden overgedragen en verwerkt in Nederland.
  • DUUR EN BEËINDIGING Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN IEDERE PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER REDEN TE WEIGEREN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN ENIGE VOORSTELLING, GARANTIE OF VERBONDENHEID DIE IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ENIGE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET OF REGELING IS OPGEDRAGEN. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ENIGE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEEFT GEPLAATST, OP ELK MOMENT EN ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN BEEINDIGEN. Indien wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om zich opnieuw te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw eigen naam, een valse naam of de naam van een derde, zelfs als u namens de derde handelt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief, maar niet beperkt tot het zoeken van burgerlijke, strafrechtelijke en voorlopige maatregelen.
  • WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken, de inhoud van de Site te wijzigen, aan te passen of te verwijderen zonder kennisgeving. Wij hebben echter geen verplichting om enige informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om de Site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving op elk moment. Wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Site. Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen te maken krijgen met hardware-, software- of andere problemen of onderhoudswerkzaamheden aan de Site, waardoor onderbrekingen, vertragingen of fouten kunnen optreden. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken, de Site te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins te wijzigen zonder kennisgeving aan u. U stemt ermee in dat wij in geen geval aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak als gevolg van uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens eventuele downtime of beëindiging van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal zo worden uitgelegd dat wij verplicht zijn om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om eventuele correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.
  • TOEPASSELIJK RECHT Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, en het gebruik van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats zich in de EU bevindt en u een consument bent, geniet u daarnaast de bescherming die u wordt geboden door dwingende bepalingen van de wet van uw woonland. Skuur en uzelf gaan beiden akkoord met de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in Gelderland, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw consumentenbeschermingsrechten te verdedigen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden in Nederland of in het EU-land waarin u verblijft.
 7. CORRECTIES Er kunnen op de Site informatie staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de Site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.
 8. DISCLAIMER DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN “AS-IS” EN “AS-AVAILABLE” BASIS. U STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN VOOR UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE GELINKT ZIJN AAN DE SITE, EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOM, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ENIGE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ENIGE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE NAAR OF VIA DE SITE WORDEN OVERGEDRAGEN DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (6) ENIGE FOUTEN OF OMISSIES IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE WORDT GELEDEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GESTELD VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN, ONDERSTEUNEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ WORDT GEPRESENTEERD OF AANGEBODEN VIA DE SITE, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET MONITOREN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDEN DIE PRODUCTEN OF DIENSTEN LEVEREN. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ENIG MEDIUM OF IN ENIGE OMGEVING, DIENT U UW BESTE OORDEEL TE GEBRUIKEN EN VOORZICHTIGHEID IN ACHT TE NEMEN WANNEER DAT GEPAST IS.
 9. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF EXEMPLAIRE SCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLOREN WINST, VERLOREN OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS INDIEN WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
 10. VRIJWARING U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, tegen elk verlies, schade, aansprakelijkheid, vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten en -uitgaven, die door een derde partij worden gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw Bijdragen; (2) het gebruik van de Site; (3) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (4) enige schending van uw garanties en verklaringen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten; of (6) enige openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site waarmee u via de Site verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor, op uw kosten, om de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen over enige zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u gaat ermee akkoord om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke vorderingen. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke vordering, actie of procedure die onder deze vrijwaring valt zodra wij hiervan op de hoogte zijn.
 11. GEBRUIKERSGEGEVENS Wij zullen bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt bewaren voor het beheer van de prestaties van de Site, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routinematige back-ups van gegevens uitvoeren, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u via de Site heeft ondernomen. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of enige corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op verhaal tegen ons als gevolg van enig verlies of enige corruptie van dergelijke gegevens.
 12. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN Het bezoeken van de Site, het sturen van e-mails naar ons en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke vereisten die stellen dat een dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE REGISTRATIES, EN MET ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN REGISTRATIES VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder enige wetten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enige jurisdictie die een oorspronkelijke handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of betalingen of het verlenen van kredieten op enige andere manier dan elektronische middelen.
 13. DIVERSEN Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of exploitatieregels die door ons op de Site zijn geplaatst of met betrekking tot de Site, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons. Onze verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden in de ruimst mogelijke mate toegestaan door de wet. Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen te allen tijde aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of het niet handelen als gevolg van enige oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht. U gaat ermee akkoord dat ongeacht enige wet of enige wet die anders stelt, enige vordering of oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Site of deze Gebruiksvoorwaarden moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of oorzaak van actie zich heeft voorgedaan, anders vervalt die claim of oorzaak van actie voorgoed, ongeacht enige wet of wet die anders bepaalt. De rubrieken in deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bedoeld voor gemak en hebben geen juridische of contractuele effecten.
 14. CONTACTGEGEVENS Vragen over deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gericht aan ons via de contactgegevens die beschikbaar zijn op de Site

  Bedankt voor het lezen en begrijpen van onze Gebruiksvoorwaarden!